ЗВТ РОБОТИ НВК "ПОТЕНЦІАЛ" ЗА 2020-2021 Н.Р.

Навчально-виховний комплекс «Потенціал» –

 школа партнерської кооперації

 

Партнерство – надійний модернізатор науково-дослідних підходів до успішного навчання і виховання. Багаторічна співпраця поєднує НВК «Потенціал» та Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Соціальний центр «Перспектива – Оболонь», Національний університет харчових технологій, Міжрегіональну академію управління персоналом, Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій, Український інститут екології людини, Навчальний центр ГУ ДСНС України в місті Києві, Національний олімпійський комітет України, Олімпійську академію України, фітнес-центр «Майстер-Фіт», Вертебрально-оздоровчий центр Євмінова.

Особистісно-розвивальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу дозволяють здійснювати проектуючі комплекси «Універсал» та «Персонал», що успішно використовуються у закладі.

Творчий потенціал педагогічного колективу реалізується через запровадження у закладі науково-педагогічного проекту «Інтелект України», елементів педагогічної технології «Росток», авторських програм «Професійна економіка», «Основи здорового способу життя», «Щаслива сім’я», профільного навчання старшокласників, діяльності класів-груп довузівської підготовки.

Експериментально-пошукова діяльність спрямовується на використання сучасних економічних знань у змісті навчання, формування міжособистісних стосунків, необхідних для майбутнього життя, відповідального ставлення до здоров’я.

Новаційні параметри навчання, набуваючи сутності інноваційних є ключовою стратегією неперервності освіти гімназії.

Цілеспрямованість, життєстійкість, життєздатність та життєтворчість має вирізняти випускника гімназії.

Інформаційна компетентність учня – це не лише вміння користуватися інформаційними технологіями, працювати з усіма видами інформації, а й адекватно оцінювати їх.

Актуальним є формування готовності вчителів та учнів до ефективної роботи в умовах постійних змін, що сприятливо впливає на освітній клімат гімназії.

Людиноцентризм був і залишається провідним показником, орієнтувальним критерієм якості набутих компетенцій вчителів, учнів. Створення психолого-педагогічних умов, сприятливих для розвитку та діяльнісної самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу є ключовим завданням НВК «Потенціал».

 

   Особливості освітнього процесу НВК “Потенціал”

Реалізація  концепції “Нова українська школа”

 • 1-2 класи - навчання за програмою Савченко О.Я.
 • 1-4 класи  - навчання за  програмою Гавриш І.В. (за вибором батьків)
 • 5-9 класи -  вивчення економіки та грецької мови як другої іноземної (співпраця з посольством Греціі)
 • 5-7 класи -навчання за програмою “Інтелект України”(окремі класи)
 • 10-11 класи -  профільне навчання за схемою “класи - групи

довузівськоі підготовки” (відповідно до угод з НУХТ, ДУІТ) - математичний, хіміко-біологічний, суспільно-гуманітарний профілі

 • 10 клас- група коледжу Українсько- Польського ВНЗ “Центрально- Європейський університет” (менеджмент, реабілітація)(згідно договору)

 

Мережа закладу на 01.07.2021 року- 32 класи (821 учень)

1 класи - 2 - 45 учнів

2 класи  - 2 - 49 учнів

3 класи - 3 - 62 учні

4 класи - 2 - 58 учнів

5 класи - 4 - 115 учнів

6 класи - 5 - 134 учні

7 класи - 3 - 85 учнів

8 класи - 3 - 77 учнів

9 класи - 3 - 96 учнів

10 класи -3- 64 учні

11 класи- 2 - 32 учні

 

              Експериментальна діяльність

Всеукраїнський рівень

 •  “Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл” (авторська ідея - “Школа партнерської коопераціі”) (2017-2021) (наказ МОН  від 19.01.2017 №79, керівник Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор)
 • “Методичні засади реалізації авторської моделі освітньої діяльності “Школа партнерської кооперації”(2019-2022)(наказ МОН від 06.05.2019 № 609, керівник Кириленко С.В., кандидат педагогічних наук) — свідоцтво про реєстрацію авторського права № 85646 від 11.02.2019
 • НВК “Потенціал” входить до  Всеукраїнської мережі  “Шкіл олімпійської освіти”(керівник Єрмолова В.М.,кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент)

Регіональний рівень

 • “Вплив вправ на баламетричній дошці на успішність дітей у навчанні” (2016-2021)(наказДОНС від 25.08.2016 № 705, керівник Кочерга О.В.).

             

      Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти,

затвердженим Постановою Кабміну від 23.11.2011 № 1392, визначається  «здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного  здоров'я та здоров'я інших людей». 

Екологоздоров’язбережувальні аспекти функціонування закладу освіти розроблені і сформульовані в працях М.В.Курика:«Якщо всю освіту екологізувати  в напрямку екології кожного суб’єкта     освіти , то це стане гарантією , що здоров’я  дітям буде збережено .     Єдиною системою в державі , яка може гарантувати екологічну безпеку дітей , відповідно гарантувати збереження генофонду  нації , є  система освіти .  Нагальне завдання сьогодення  - створити новий тип навчального закладу , в основі якого – повна  екологізація  всього :від учня до вчителя, до території класу , від навчального закладу до екопаспорту екосоціуму».

      За методиками, розробленими «Вертебрально-оздоровчим центром Євмінова», у закладі освіти проводиться діагностика відхилень постави та за її результатами зорганізується робота груп здоров’я, які працюють з метою запобігання захворюванням хребта та загального зміцнення організму з профілакторами Євмінова. Кожна дитина має «Щоденник здоров’я» з індивідуальною програмою вправ, що відповідає її особистим потребам. (1-11 класи, Павлюк В.Л.)

У рамках роботи з діагностично-проектуючим комплексом «Універсал» (автор В.Киричук) – комп’ютерною програмою, розробленою на основі авторських інноваційних освітніх технологій проектування особистісного розвитку учнів закладів загальної середньої освіти, – проводиться психологічна діагностика за методиками  «Ціннісні пріоритети» (праця, здоров'я, друзі, сім'я, Батьківщина, моральні цінності, навчання, громадські обов'язки тощо); діагностика вад особистісного розвитку «ДВОР» (тривожність, імпульсивність, агресивність, нечесна поведінка, асоціальність, замкнутість, невпевненість, естетична нечутливість тощо); «Ставлення батьків» (симбіоз, прийняття, авторитарна гіперсоціалізація, невдаха, бажаність) та проводиться консультативно-корекційну роботу з учнями та батьками (практичні психологи Брачун М.Ю., Гомель О.А.)

Діяльність школи зі збереження і зміцнення здоров’я учнів лише тоді може вважатися повноцінною й ефективною, коли повною мірою, професійно і в єдиній системі реалізуються здоров’язбережувальні і здоров’яформувальні технології.

Для виконання цього завдання необхідним є створення таких оздоровчих педагогічних програм , які б комплексно розв’язували проблеми здоров’я й успішного навчання. Управління педагогічним процесом з метою поліпшення здоров’я його учасників можливе на двох рівнях:

• управління діяльністю учнів;

• управління діяльністю педагога-організатора освітнього  процесу.

Це стосується і особливостей організаціїї освітнього простору. В НВК «Потенціал» в 2020/2021 навчальному році індивідуальною формою навчання було охоплено 4 учні 1-4 класів, 11 учнів 5-11 класів. За результатами навчального року переведено до наступного класу 4 учнів 1-4 класів, 8 учнів 5-9 класів, випущено зі школи 3 учні 11-х класів з навчальними досягненнями середнього та достатнього рівнів.

Крім того, в закладі працювало два класи з інклюзивним навчанням — 3-А  та 5-В.

    В закладі освіти працюють гуртки, що сприяють формуванню не лише фізичної, а й духовної складової здоров'я, розвитку емоційного інтелекту : “Олімпійська освіта” (1-4 класи, Шевченко А.В.), гурток шахів (1-4 класи, Афендік Г.О. ), хор “Ластівка”(5-9 класи, Боднар С.А.), гурток графіки (5-6 класи, Сєргєєв Г.О.), настільний теніс (5-11 класи, Дорошенко І.В.), ОЗСЖ (9-11 класи, Ярошенко Ю.М., автор програми), футбол (1, 5-6 класи, Букевич Р.В.), гурток грецької мови (4-5 класи, Тимощук М.С.)

          Формування відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей передбачає врахування всіх його складників і можливе лише за умов неперервності та комплексності освітньо-виховного впливу на особистість учня. Передусім, це пов'язано із тим, що школа є єдиною інституцією, яка має узаконену і чітко визначену в часі можливість цілеспрямовано впливати на процес соціалізації учня як інтегративний процес свідомого засвоєння готових форм і способів соціального життя, на основі якого формуються власні ціннісні орієнтації, смисли, ставлення, ідеали, спрямованість особистості. У цілому рівень відповідального ставлення учнів до здоров'я сприяє вирішенню завдань розвитку конкурентоздатної особистості, яка орієнтується у сучасному світі економіки та екології.

Людина є продуктом системи відносин, - стверджував Гіппократ, що склалися в навколишньому світі. Тому ми визначили, що лише партнерство –надійний модернізатор науково-дослідних підходів до успішного навчання і виховання, в тому числі відповідального ставлення до здоров'я. Зважаючи на це, ми прийшли до ідеї партнерської кооперації як рушійної сили втілення змін в систему освіти та суттєвої складової іміджу НВК «Потенціал».

                                                        

   Виховна робота НВК “Потенціал ”у 2020-2021 навчальному році була спрямована на подолання авторитарного  стилю виховання як проблеми, визначеної за результатами діагностик за програмою “Універсал”,  з метою зниження гіперсоціалізації, агресії та рівня тривожності учнів із використанням можливостей партнерської кооперації.

   Відповідно до річного плану роботи, на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 27.08.2010 №778, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 важливим є  знаходження  шляхів подолання авторитарного стилю виховання серед батьків з метою зниження гіперсоціалізації, агресії та рівня тривожності учнів із використанням можливостей партнерської кооперації. Розглянувши це питання на педагогічній раді було прийняти рішення кожному з викладачів  більш детально проаналізувати свою діяльність та віднайти найдієвіші методи та способи, які допоможуть подолати цю проблему у класі, активно їх впроваджувати,  аби у наступному навчальному році зробити висновки щодо ефективності підібраних форм.

Проаналізувавши широкий  спектр виховної роботи, слід зазначити те, що кожен захід має значний вплив на учнів, адже наскрізною метою будь-якого заходу є розвиток пізнавальної активності учнів,  розвиток їх творчих здібностей, формування вміння самовиражатися та вірити у свої сили, у процесі учні вчаться співпрацювати, а також долають свої страхи.

  До найефективніших форм, які сприяли подоланню авторитарного стилю виховання у 2020-2021 н.р. можна віднести наступні заходи.

Заходи спортивного спрямування

У вересні учні НВК «Потенціал» долучились до Всеукраїнського Олімпійського уроку, який був організований Національним Олімпійським комітетом України для школярів, їхніх батьків та усіх любителів здорового способу життя. Даний урок дозволив  донести до кожного, що заняття фізкультурою та спортом роблять людину сильною, успішною, вчать перемагати і не зупинятися перед перешкодами, відволікають її від шкідливих звичок, а головне – роблять здоровою. Подібні заходи- чудовий спосіб розкрити спортивні здібності дитини.

Участь у ХХХУІІІ туристсько- краєзнавчому зльоті учнівської молоді Оболонського району для команди 6-А класу стала визначальною в отриманні досвіду колективної відповідальності, особливостей прикладних видів змагань, необхідності стабільної підготовки.

До Дня Українського козацтва були організовані тематичні змагання, у ході яких учні не лише проявити творчі задатки, а й також продемонстрували фізичні здібності. Дані змагання дозволили кожному відчути себе важливим та навіть співвіднести себе з козаками, відкривши у собі звитягу та мужність.

Наші учні долучались до широкого спектру спортивних змагань, а саме :  Спартакіада, змагання з волейболу та змагання з настільного тенісу. Ці заходи проводяться для збільшення рухової активності, залучення до систематичних занять фізичною культурою та подальшої популяризації здорового способу життя серед учнів. Слід відзначити, що кожен учасник має змогу проявити себе, знайти свої сильні сторони, збільшити коло спілкування,  а найголовніше-повірити  у себе. Та найрезультативнішими були впродовж року шахові турніри “Кришталева тура”, з перемогами як командними, так і індивідуальними.

 

Заходи з безпеки життєдіяльності

Тренінг з домедичної допомоги. У жовтні на учнів 10-их класів чекав надкорисний тренінг, який був покликаний навчити їх надавати домедичну допомогу. Було розкрито чимало корисних рекомендацій, які наочно демонструвались. Дуже важливо спробувати самостійно надати допомогу на манекенах, адже коли у житті зустрінешся з такою проблемою, необхідно швидко діяти та допомогти людині. А це означає шо  у подібній ситуації учны не будуть відчувати себе розгубленими, а зможуть зібратися та допомогти.

   В рамках тижня знань безпеки життєдіяльності відбулась навчальна евакуація, яка дозволила побачити швидкість реакції дітей та працівників закладу, уміння чути та залишитись спокійним у критичних ситуаціях.

Крім того, протягом року проводилися тематичні класні години, конкурс малюнків для учнів початкової школи «Безпека очима дітей.» Неодноразові зустрічі у форматі інтерактивних бесід, уроків, онлайн та офлайн, батьківських зборів з інспектором по звязках з громадськістю управління патрульної поліції майором Нечаюком О.П. допомогли формуванню у дітей та батьків уявлень про безпечну поведінку, правила, що їх необхідно дотримуватися, шляхи подолання проявів булінгу.

Тематичний тиждень, проведений соціальним педагогом Кієнко С.В., та практичним психологом  Гомель О.А., сприяв формуванню навичок безпечної поведінки як в соціумі, так ів інтернеті. (Вплив шкідливих звичок, відповідальність за збереження здоровя, інтернет- залежність. роль жінки та чоловіка у суспільстві).

Заходи екологічного спрямування

День Землі. Учні мали можливість долучитись до виставки малюнків. Кожен малюнок- крик душі підростаючого покоління. Який спрямований на заклик до дбайливого ставлення до природи. Неймовірно важливо, щоб діти вчились цінувати природу та закликали до цього інших, долаючи усі перешкоди.

Птахи-наші друзі. Учні початкової школи  мали змогу краще пізнати птахів, а для цього учні зайшли за посиланням https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php,  а потім ознайомившись з різноманітними видами птахів обрали того, який їх найбільше вразив своїм співом. Незвична, але досить цікава та інтерактивна форма пізнання чогось нового, яка дозволила кожній дитині самостійно здійснивши вибір ще краще пізнати світ птахів.

Екологічний конкурсу «Мішечок». Вправні школярі 7-А (Назаренко О.П.), 6-А (Петрова О.В.) та 10-Б (Невзорова Н.П.) класу створили чудові мішечки та торбинки, аби менше користуватись пакетами, а можливо навіть й перестати зовсім ними користуватись. Участь у конкурсі дозволила кожному переосмислити власну поведінку, а також показати батькам свою екологічну свідомість.

Заходи формування правової освіти

Найбільш значущими заходами щодо формування правової освіти є уроки від інспектора відділу зв'язків з громадськістю УПП в місті Києві Департаменту патрульної поліції майора Нечаюка Олександра, нашого шкільного офіцера поліції. За цей навчальний рік  провів цілу низку надзвичайно цікавих та актуальних уроків. Учні мали змогу пригадати правила дорожнього руху, обговорили кримінальну та адміністративну відповідальність за скоєння злочинів і правопорушення, а також було пригадано що таке булінг та яку відповідальність несуть ті, хто його скоюють. Такі уроки відіграють велику роль у вихованні законослухняних громадян, бо дають змогу сформувати у школярів ще змалечку навички безпечної поведінки на дорозі, відучувати себе більш впевнено та захищеним.

 усі актуальні питання, які нині є дійсно важливими.

Продовжуючи вивчати основні напрямки миротворчої діяльності через заняття «Школи миру»(керівник Боднар С.А.), наші учні  брали участь у офлайн та онлайн засіданнях, у церемонії нагородження Послів Миру . Ними стали Біланчук Михайло, учень 9-А класу, та Хачатурян Карина, учениця 9-В класу.

20 листопада ми долучились до відзначення  Всесвітнього дня дитини. Учні пригадати правила, які має кожна дитина, адже їх знання так необхідне в наш час. Пригадали учні й свої обов'язки, адже діти мають їх знати та дотримуватись. Цей день дає змогу кожному зрозуміти що він-особистість та має право перш за все бути самим собою.

Заходи, спрямовані на виховання поваги до людей та формування сімейних цінностей

Тиждень толерантності пройшов неймовірно пізнавально. Учні познайомились  з поняттям толерантності, визначили основні риси толерантності, сформували правильне уявлення щодо толерантної поведінки. Провели цікавий дослід, який свідчить, що ми усі дуже різні, але саме це і дозволяє жити у цікавому світі та пізнавати нових людей. А також наші кмітливці придумали рецепт толерантності, який творить дива, адже вже під час його складання учні починали змінюватись, адже хотіли стати кращими!

Участь у грі «Спілкування без насильства» дозволила кожному може висловити свою думку, почути інші цікаві думки та зрозуміти важливість спілкування без насильства. Цікава інформація, живе спілкування та інтерактивні вправи дозволили зацікавити кожного.

Розвивати людяність та уміння допомогти необхідно завжди, саме  тому ми проводимо благодійні акції. Цьогоріч усією школою допомагали бійцям  на сході України, дітям- сиротам в дитячій лікарні та притулку для тварин “Сиріус”.   Долучення до подібного якнайкраще сприяє формуванню дійсно людяних дітей, які вміють ділитися, поважати інших та безкорисливо допомагати.

День матері цього року пройшов у творчому руслі, адже усі наші школярі створили чудові портрети своїх мам та записали їм  щире привітання. Бажання привітати свою неньку говорить про щиру любов та уміння бути вдячним.

Міжнародний день сім'ї дозволив нашим учням  дослідити власний  родовід, створити герб сім'ї — це те, що дало можливість провести час з рідними, ще краще їх пізнати та відчути спорідненість.

День вишиванки також пройшов у сімейному форматі, адже  і діти, і їх батьки долучились до сімейного флешмобу «Одягни вишиванку».  Це ще одна форма об'єднання родини, яка дала змогу зміцнити стосунки.

Заходи національно-патріотичного спрямування

День миру. Цього дня був проведений єдиний урок , який дозволив кожному зрозуміти що таке мир та його цінність. Учні висловлювали свої думки та ділились досвідом, а вкінці усі наші школярі написали побажання на долоньках, які мають обов'язково здійснитись!

25 вересня на УІІ Конгресі юних посланців миру”Усім світом — за мир!”наші учасники “Школи миру” під керівництвом Боднар С.А.презентували миротворчі проєкти, що впроваджувалися у НВК “Потенціал”.

 Надзвичайно важливо вчити дітей співіснувати в мирі, цінувати інших, аби кожен розумів те, що будь-який конфлікт слід вирішувати словами, а не бійкою.

День Гідності та Свободи дозволив долучити усіх учнів нашої школи до вшанування патріотизму й мужності незламних героїв. Говорячи по гідність та свободу, ми формуємо у кожного бажання бути незалежним, але  мати силу голосу.

Єдина виховна година  «Кіборги вистояли – не витримав бетон» дозволила продемонструвати кожному те, що патріотизм –риса, яка здатна надати сили, аби вистояти. Цього дня до учнів 8-их класів  завітав Дурмасенко Олег Леонідович, батько нашого випускника Дурмасенка Олексія, який загинув, захищаючи свою рідну землю. Він провів пізнавальну та дуже емоційну бесіду з учнями, у ході якої розповів про життя свого сина та про його мужній вчинок. Демонстрував речі та нагороди безстрашного кіборга, а це вразило усіх учнів, бо кожна річ - фрагмент спогадів, які є безцінними. Також наші учні та вчителі мали змогу відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні та долучились  до концерту пам'яті .

У День Соборності України усі учні, а  також вчителі утворили «живий ланцюг» - символ єдності не лише нашої шкільної родини, а й усього українського народу, адже в єдності наша сила. Кожен відчув свою приналежність до цієї події, а також долучився до виконання символічної пісні «Мова єднання».

Хоча про Голокост неможливо читати без сліз, смутку та душевного болю, але про це необхідно знати - хоча б для того, щоб уникнути подібного у майбутньому. Наші учні долучилась до вшанування пам'яті жертв Голокосту запаливши лампадки  та вшанували пам'ять хвилиною мовчання.

У стінах НВК «Потенціал» була проведена єдина виховна година «Бій під Крутами», у ході якої кожен учень дізнався про цю історичну подію, про мужню і патріотичну молодь, яка ціною власного життя боронила свою рідну неньку. Це яскравий зразок не лише героїзму, а й свідомості молодого покоління, яке так важливо сформувати зараз, щоб наші учні вміли справедливо відстоювати інтереси, а не заплющували очі на усі проблеми чи перекладали їх на інших.

День пам'яті Героїв Небесної Сотні дав змогу дізнатись більше про незламних героїв. Також частина наших учнів відвідала бібліотеку Небесної Сотні, де їм розповіли про людей, які повстали проти несправедливості на захист ідеалів демократії, громадянських прав і свобод, європейського майбутнього нашої країни.

Під час карантину наші учні долучились до відзначення 76 річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учні 4-Б (Держановська Л.М.,), 6-А (Петрова О.В.),  9-А (Жилюк Л.І.), 10-Б (Невзорова Н.П.)   класів долучились до виконання історико- дослідницького проєкту «Пишаємось! Пам‘ятаємо! Перемагаємо!». Кожен проєкт- віконечко пізнання сумної сторінки свого роду, яка не може лишити байдужим нікого.

Заходи інтелектуального спрямування

Свої інтелектуальні здібності учні мали змогу розвинути під  час змагань з шахів «Кришталева тура». У конкурсі взяли участь 40 учнів 1-10 класів, які із великим задоволенням долучились до цієї розвиваючої гри.

Ювілейний рік Лесі Українки пройшов під гаслом “Від Лесі до Тараса”: усією школою читали “Давню казку ,”передаючи естафету від класу до класу, виготовляли вітальні лмстівки для Лесі, створювали її сучасний образ.

Щорічно ми проводимо  конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка, який дозволяє учням 1-11 класу обрати найулюбленішу поезію та процитувати її. А учні початкових класів цього дня  мали змогу долучитись до конкурсу «Ми любимо тебе, Тарасе». Учні пригадали біографію та творчість видатного поета.

Загальношкільні заходи

День дублера. Саме  у ролі вчителя кожен з батьків має змогу побачити як працює його дитина, його сильні та слабкі сторони, але найголовніше те, що батьки розуміють важливість уміння знайти з усіма спільну мову, побудувати комунікацію, аби усі учні були уважні та плідно працювали. В ролі учителя мають змогу попрацювати і учні випускних класів.

День Святого Миколая є невід’ємною частиною наших зимових заходів. На дітей початкової школи чекало невеличке святе, де кожен клас мав змогу продемонструвати свої таланти та переконати усіх у тому, що вони цілий рік старанно навчались та були слухняними. Діти доклали усіх зусиль, а тому пісні та танці викликали море оплесків та щире захоплення. Також до привітань долучилась учні 11-их класів, які подарували чудову святкову виставу нашій малечі. Таким чином ми об'єднали усіх учнів нашої школи, одні змогли проявивши ініціативу підготувати чудовий концерт для малечі, а інші із задоволенням слідкували за дійством та презентували себе.

  Повірити у себе дозволяє наш щорічний конкурс «Зоряний Олімп», адже це день, коли кожен отримує нагороду за рік плідної праці.

Екскурсії дозволяють не лише пізнати щось нове, а й зміцнити сосунки між учнями, розкрити їх бажання та збільшити коло спілкування. А найголовніше те, що вчителі намагаються максимально врахувати побажання дітей, аби їм дійсно було цікаво. Цього року учні нашої школи мали можливість насолодитися широким спектром екскурсій. Найяскравішими  серед них стали: екскурсія до музею народної архітектури та побуту Пирогово, екскурсії в музеї історії України в Другій світовій війні, зимова та літня  подорожі в Карпати, відвідання  Київського Планетарію та театру опери і балету для дітей та юнацтва, екскурсії та уроки в бібліотеці Героїв Небесної Сотні., таборі “Азовець”. Яскраві фото із життя нашого закладу можна переглянути на сайті та сторінці у фб.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ  НВК “Потенціал”

У 2021-202НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 1. Продовжити впровадження в освітньому середовищі закладу Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,” Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»;
 2. Продовжити екстериментально- дослідну роботу  всеукраїнського та регіонального рівнів;
 3. Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей 6-річного  віку мікрорайону школи;
 4. Організувати інклюзивне навчання дітей з особливими потребами;
 5. Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя , батьків та соціальних партнерів  (орієнтація на потреби учня);
 6. Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед них– володіння державною та іноземною  мовами, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та інноваційність. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми;
 7. Створювати умови для формування в учнів громадянської та соціальної відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;
 8. Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів, враховуючи  нові виклики часу;
 9. Удосконалювати навчально-матеріальну базу закладу, впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
 10. Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів закладу.

 

ЗАВДАННЯ НВК “Потенціал ”  НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Спрямувати зусилля на реалізацію  навчально- методичної теми:

“Партнерська кооперація як шлях діяльнісної реалізації учасників освітнього простору”

 УІ етап — узагальнювальний

Ключові слова : діяльність, реалізація, модернізаційні перетворення,

З цією метою:

 1. Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп закладу.
 2. Продовжити роботу у  дослідно- експериментальній роботі всеукраїнського рівня “Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл” (авторська ідея - “Школа партнерської коопераціі”) (2017-2021)
 3. Продовжити роботу у всеукраїнському експерименті за темою “Методичні засади реалізації  авторської моделі освітньої діяльності “ Школа партнерської кооперації ”(2018-2022)
 4. Продовжити роботу у   Всеукраїнській  мережі  “Шкіл олімпійської освіти”
 5. Організувати роботу науково- практичного семінару “Школа і виклики часу: особливості організації освітнього процесу в ході трансформації закладу та в умовах функціонування різних форм здобуття формальної освіти”
 6. Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, форм дистанційного та комбінованого навчання , програм та методик  педагогічного досвіду партнерської кооперації
 7. Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього  процесу  закладу
 8. Підвищувати особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи
 9. Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу з підключенням до “Системи менеджменту освітнього процесу в закладах освіти міста Києва (EMS Human)”, інших освітніх електронних платформ
 10. Забезпечити виконання плану проходження вчителями  курсів підвищення кваліфікації на 2021-2022 навчальний рік
 11. Згідно  з планом атестації на 2021-2022 навчальний рік провести атестацію педагогічних працівників у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами
 12. Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо
 13. Продовжити роботу по формуванню в учнів відповідального ставлення до здоров'я
 14. Забезпечувати соціальний захист учнів та працівників школи згідно чинного законодавіства
 15. Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього  процесу так і поза межами школи
 16. Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання
 17. Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських  якостей, загальнолюдських цінностей
 18. Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечувати духовну єдність поколінь
 19. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього  процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбства, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 20. Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на становлення  сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення
 21. Продовжити зміцнення та вдосконалення  матеріально- технічної бази НВК, залучивши як бюджетні , так і позабюджетні кошти (  в рамках чинного законодавства).

  НВК “Потенціал ” розглядає можливість збереження трьохрівневої структури освітнього закладу у формі Міжнародного навчально-освітнього комплексу «Школа – Університет» спільно з Україно-Польським вищим навчальним закладом «Центрально-Європейський університет» (договір від 04.03.2020 додається) відповідно до п.1 статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», яким передбачено, що «заклади загальної середньої освіти, особливості освітньої діяльності яких визначені міжнародними договорами України, можуть здійснювати освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти», і до статті 9  Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, що набрав чинності 20.05.1997 року.

          Створення Міжнародного навчально-освітнього комплексу «Школа – Університет» здійснюється в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Методичні засади реалізації авторської моделі освітньої діяльності «Школа партнерської кооперації» (Свідоцтво про авторське право додається). Терміни реалізації експерименту – квітень 2019 р. – червень 2022 р.. (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.05.2019 р. № 609 ).

         

  Рішенням комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки схвалено звіт про завершення І  (організаційно-підготовчого) етапу, відповідно до планових завдань експерименту (протокол від 01.10. 2019 р. № 53).

          Поетапне створення Міжнародного навчально-освітнього комплексу «Школа – Університет» погоджено з управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (план додається) і є реалізацією частини завдань ІІ етапу всеукраїнського експерименту, звіт про який заслуховувався комісією з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки у вересні 2020 року.

          Така співпраця з вищеназваним університетом дасть можливість повноцінно зреалізувати вимоги Концепції Нової української школи, законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» у створенні умов навчання учнів у старшій профільній школі та подальшому отриманні вищої освіти з обраної професії.     

          Крім новостворених  коледжних класів-груп у закладі традиційно продовжуватимуть роботу  і класи-групи довузівської підготовки згідно з чинними угодами між НВК «Потенціал» і НУХТ (математичний та хімічний профілі ) та ДУІТ (суспільно-гуманітарний профіль), співпраця з якими триває з 2004 та 2005 років відповідно.

        Заклад має організаційно-методичні та психолого-педагогічні ресурси для здійснення такої діяльності, а також підтримку батьківської громади щодо  запровадження у закладі освіти профільної середньої освіти професійного спрямування за дуальною формою відповідно до п.3 ст.4. Закону України «Про повну загальну середню освіту».