Освітня програма для 1-11 класів НВК "Потенціал" на 2018-2019 н.р.. Навчальні плани

ПОГОДЖЕНО                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради                                   Директор НВК «Потенціал»

від  01.06 .2018 № 6                                                      _________ А.П.Малішевська

                                                                                         «_____» ___________ 2018р.

 

Освітня програма

НВК «Потенціал»

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

Загальні положення освітньої програми
ІІ ступінь (базова середня освіта)

 

Освітня програма розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

У освітній програмі визначено:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (додаток 4,5);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН; перелік програм наведено в додатку 9;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах, що додаються.

Варіативна складова навчальних планів використана на:

підсилення предметів інваріантної складової:

 • вивчення математики у 5 – 9 класах – 1 година на тиждень,
 • вивчення етики у 5 класі – 0,5 години на тиждень,                                                                                                                                   у 6 класі – 1 година на тиждень,
 • вивчення англійської мови у 6 класі – 0,5 години на тиждень, 
 • вивчення української мови та хімії у 7 класах – по 0,5 години на тиждень,
 • вивчення української мови у 8 класі – 1 година на тиждень,
 • вивчення  історії України у 8 класі  – 0,5 години на тиждень.

вивчення другої іноземної мови та економіки у 5 – 9 класах:                                                                                                                                                                                                                                                                  

 • економіка (курс «Фінансова грамотність»)– 1 година на тиждень,
 • грецька мова– 2 години на тиждень.

Для учнів 5-9 класів впроваджено новий курс «Фінансова грамотність», який розроблений групою авторів під керівництвом професора Смовженко Т.С. Для кожного класу розроблена своя частина курсу, яка відповідає віковим особливостям сприйняття інформації.

Висновок «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України отримали програми курсів за вибором, підготовлені авт. Ткаченко О. В., Довгань А. І., Часнікова О. В., Рябова О. Б., Лапішко З. Я. та ін.  за загальною редакцією  доктора економічних наук професора Смовженко Т. С.

«Родинні фінанси» для учнів 5 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 №  14.1/12-Г-328).

«Фінансово-грамотний споживач» для учнів  6 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-329).

«Фінансова культура» для учнів  7 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-330).

«Прикладні фінанси» для учнів  8 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331).

«Економіка & фінанси» для учнів  9 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-332).

Курс «Фінансова грамотність» впроваджується Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти за підтримки та у співпраці з ДВНЗ "Університет банківської справи", Національним банком України. Науковий керівник проекту «Фінансова грамотність» –Смовженко Т. С., доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ  "Університет банківської справи".

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани НВК «Потенціал» містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, запропонованих Міністерства освіти і науки України.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань НВК «Потенціал»,  який із 2013 року є експериментальним закладом всеукраїнського рівня і працює над науково-дослідною темою «Формування відповідального ставлення учнів гімназії до здоров’я в умовах ринкової економіки». Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а й інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів.

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів за наявності відповідних документів можуть бути враховані результати їх навчання з певних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізуватися в рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів.

Для формування ключової компетенції «Екологічна грамотність і здорове життя» в навчальному закладі  розроблено і впроваджено  спеціальні програми «Основи здорового способу життя» (автор Ярошенко Ю.М.) та «Ендоекологічна профілактика: профілактика порушень постави» 1 – 11 класи» (автор Павлюк В.Л.), «Економіка  і здоров’я» (автор Невзорова Н.П.), схвалені комісією з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (лист № 21.1/12-Г-766 від 14.11.2017 р.).

Особливістю програми «Основи здорового способу життя»  є інтеграція  знань, умінь, навичок з валеології, анатомії, фізіології, біомеханіки, дієтології та занять з практичного фітнесу у тренажерному залі.

 Програма побудована за принципами раціонального та пропорційного подання теоретичного матеріалу і практичних занять; прикладної спрямованості; доступності та відповідності обсягу навчального матеріалу нормам навантаження; використання міжпредметних зв’язків.

Програма розроблена для учнів (хлопці та дівчата) 8 – 11 класів та розрахована  на 34 навчальних годин на рік. Запроваджена у 8 (9) класах.

В основу програми «Ендоекологічна профілактика: профілактика порушень постави» покладено принципи компетентісного та діяльнісного підходів, що передбачає розвиток здоров’язбережувальної компетентності через систематичні заняття гімнастичними вправами на профілакторах Євмінова.

Програму «Економіка і здоров’я» створено з метою ознайомлення учнів з основними  закономірностями розвитку господарчої діяльності людини, основними критеріями здоров’я  та взаємозв’язком між станом навколишнього середовища,  станом здоров’я  людини та розвитком економіки.  Ці знання розширюють уявлення учнів про власне здоров’я, розвиток економіки, навколишнє середовище, з яким людина постійно стикається, існує в ньому, відчуває на собі його вплив,  намагається пристосуватися  до нього  та використовувати у господарської діяльності. Ці знання дають можливість формувати у свідомості учнів систему поглядів, принципів та норм поведінки, активної громадянської позиції щодо навколишнього середовища, свого здоров’я та господарської діяльності.

          Програми розроблені на соціальний запит збереження здоров'я  дітей  у відповідності із  вимогами Державного стандарту базової і повної середньої освіти, завданнями Всеукраїнського експерименту «Формування відповідального ставлення учнів гімназії до здоров’я в умовах ринкової економіки», Всеукраїнського проекту “Олімпійська освіта в загальноосвітніх навчальних закладах України”.

 Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію освітнього середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета, проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Так, наприклад, курс «Фінансова грамотність» повністю відповідає впровадженню наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність», а також дає можливість впровадження інших наскрізних ліній:

«Здоров’я і безпека». При вивченні тем курсу, пов’язаних з працею, трудовими ресурсами, людським потенціалом країни, з розвитком соціальної сфери, з роллю держави у розвитку економіки є можливість підвести учнів до  усвідомлення значення здоров я і безпеки, до розуміння, що здоров я і безпека у наш час стають економічними категоріями.

«Екологічна безпека і сталий розвиток» прослiдковується при вивченні тем, пов’язаних з природними ресурсами і природними умовами, з розвитком виробництва і суспільства. На уроках учні аналізують дані про наявні ресурси, можливості їх раціонального використання та дані про втрати, яких зазнає людство, нехтуючи екологічною безпекою тощо.

Учні мають змогу відвідувати такі гуртки: «Ендоекологічна профілактика», «Основи здорового способу життя», «Юні пожежні», «Мужність», «Говоримо грецькою», «Юний правознавець», «Мальовнича Україна» (гурток юних туристів), хор «Ластівка», секції з футболу, настільного тенісу, акробатики.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх у нові ситуації.

Навчання англійської мови здійснюється з використанням автентичних підручників видавництв “Oxford”, “Pearson”, “Express Publishing”. Весь спектр підручників створений на основі компетентнісного підходу. Вони мають грифи Міністерства освіти і науки України і відповідають новій програмі. Це сучасні автентичні ресурси, написані з урахуванням 10 компетентностей, які мають розвиватися на уроках англійської мови. Компетентності реалізуються через 4 інтегровані змістові лінії. На матеріалах підручників, текстів для читання та аудіювання учні навчаються дбати про своє здоров’я, навколишнє середовище, відчувати себе громадянами України, розвивають  підприємливість і фінансову грамотність.

Практичному застосуванню знань сприяє участь всіх охочих у всеукраїнському конкурсі «Грінвіч», всеукраїнській олімпіаді «Олімпус».

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

У 5-і класи НВК «Потенціал» учні зараховуються на конкурсній основі після проходження тестування з української мови, математики та англійської мови. Умовою зарахування є демонстрація навчальних досягнень достатнього та високого рівнів (7 балів і вище).

Для осіб з особливими освітніми потребами на вимогу батьків  та за умови надання відповідних медичних документів організовується індивідуальне навчання.

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

              Крім того, формуванню ключових компетентностей сприяє і проведення міждисциплінарних уроків.

              Міждисциплінарність – науково-педагогічна новація. Це взаємопроникнення, синергія різних дисциплін, що передбачає розвиток інтеграційних процесів, зростаючу взаємодію,  взаємозбагачення методів, інструментарію задля отримання нового знання. Крім того, проведення міждисциплінарних уроків  має і нададитивний ефект. Нададитивний ефект є одним з найважливіших показників ефективності високорозвинутого колективу, у даному разі педагогічного, оскільки  є здатністю колективу як цілого досягати набагато більших здобутків у роботі, ніж це може зробити така ж за чисельністю спільнота людей, які працюють незалежно один від одного та не об'єднані системою визначених відносин.

              Міждисциплінарний підхід розглядається як адаптація змісту освіти до нових умов ринкового господарювання,  з урахуванням підвищеного рівня інформатизації, інтелектуалізації та соціалізації  праці, бо кінцевим результатом навчання дитини в школі має стати вибір успішної професії та оволодіння тими компетенціями, які допоможуть випускнику повноцінно реалізуватися у особистісному та професійному вимірах. Крім того, особливого значення набувають екологоздоров’язбережувальні чинники, насамперед, екологоздоров’язбережувальне мислення, бо щоб  мало сенс усе зазначене вище, треба зберегти,  у першу чергу, довкілля, тобто світ і себе у ньому.

              Міждисциплінарний урок поєднує знання з кількох навчальних дисциплін для розв'язання певної життєвої чи навчальної ситуації. Міждисциплінарні уроки є потужними стимуляторами розумової діяльності дитини. Учні починають аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв'язки між предметами і явищами, застосовувати інструментарій однієї навчальної дисципліни до іншої, а значить у них формується міждисциплінарне мислення, тобто формується цілісна картина світу.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, диспути, квести, інтерактивні уроки, відео-уроки, уроки-ділові (рольові)  ігри, уроки відкритих думок, уроки змагання тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім уроку, проводяться навчально-практичні заняття експериментального і не експериментального характеру. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, вона менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, за виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму будуються     з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Ефективними є заняття в малих групах чи парах змінного складу за умови, що окремі учні виконують роботу лідерів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Традиційні екскурсії  на заводи «Кулиничі», «Coca-Cola», «Оболонь», фабрику ялинкових прикрас, «Roshen», у відділення «ПриватБанку», на страусину ферму, у контактний зоопарк «12 місяців», відвідування «Експериментаніуму», музеїв (Національного музею Історії України у Другій світовій війні, Національного науково-природничого музею НАН України, музею-аптеки, Музей книги та друкарства України, Національний музей українського народного декоративного мистецтва тощо), навчальних лабораторій та кафедр НУХТ в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів.

Учні самостійно знімають та монтують відеофільми за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Активно використовується також проектна діяльність: створення дизайну власної грошової одиниці, розробка торгівельної марки, складання рекламного слогана, розробка і створення рекламного проекту у графічному вигляді або у вигляді рекламного відеоролика тощо.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Якість навчального процесу забезпечується насамперед кадровою складовою.

У НВК «Потенціал» працює всього 49 педагогів та два практичних психологи.

Вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «вчитель методист» мають 16 педагогів.

Вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший вчитель» – 13 педагогів.

Вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги.

Першу кваліфікаційну категорію – 6 педагогів.

Другу кваліфікаційну категорію – 1 педагог.

У закладі працює 10 спеціалістів та два молодших спеціалісти.

НВК «Потенціал бере участь у всеукраїнському експерименті «Теоретико-методологічні засади авторських шкіл в Україні», розробляючи та реалізуючи авторську модель «Школа партнерської кооперації».

У квітні 2018 року  видано навчально-методичний посібник «Навчально-виховний комплекс «Потенціал»: здоров'язбереження через партнерство», у якому вміщено матеріали про різні аспекти формування відповідального ставлення до здоров’я учнів. Теоретичний матеріал доповнено різноманітними видами вправ, занять, технік, що стануть у нагоді вчителям, батькам, фахівцям психологічної служби, широкому загалу. Посібник містить програми різного спрямування, використання яких сприятиме формуванню теоретичних засад та практичних навичок здорового способу життя в умовах ринкової економіки.

Виокремлено підбірку міждисциплінарних уроків, що є актуальними в умовах Нової української школи. При цьому враховано вітчизняний науково-практичний досвід екологоздоров'язбереження.

Посібник схвалено комісією з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (лист № 21.1/12-Г-766 від 14.11.2017 р.).

У закладі створено необхідні умови для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. Атестація працівників відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 та  від 08.08.2013 № 1135) та з врахуванням положень Закону України “Про освіту”, що набрав чинності з 5 вересня 2017 року.

Для підвищення фахового кваліфікаційного рівня використовуються

 • курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що проводяться Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • довгострокове підвищення кваліфікації та короткострокове підвищення кваліфікації, зокрема курси підвищення кваліфікації для вчителів, які викладають грецьку мову (за ініціативою Федерації грецьких товариств України та за сприяння Генерального секретаріату у справах греків зарубіжжя Міністерства закордонних справ Республіки Греція, м. Маріуполь), семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, “круглі столи” тощо, що проводяться Управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тощо;
 • участь у педагогічних фестивалях, виставках, зокрема освітнього фестивалю  «KyivEdFest»;
 • участь у роботі Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 • участь у сертифікаційних тренінгах, семінарах, зокрема тих, що проводяться Асоціацією розвитку творчої особистості «ВАРТО»;
 • участь у роботі  постійно діючих науково-практичних семінарів «Міждисциплінарність як продуктивний результат партнерської діяльності» та «Економіка і здоров’я в шкільній освіті», що працюють під керівництвом наукового керівника закладу доктора психологічних наук, професора Побірченко Неоніли Антонівни;
 • участь у науково-дослідній роботі всеукраїнського рівня «Формування відповідального ставлення учнів гімназії до здоров’я в умовах ринкової економіки» та «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл в Україні» (розробка та впровадження авторської моделі навчального закладу);
 • співпраця з вищими навчальними закладами-партнерами (НУХТ, Інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного ДУІТ, КНУ імені Т. Г. Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка), НОК, Академією олімпійської освіти, Українським інститутом екології людини тощо.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності.

Освітній процес організовується в режимі кабінетної системи. Є велика спортивна зала (після капітального ремонту), гімнастичний та тренажерний зали, кабінет ендоекологічної профілактики (дошки Євмінова), тир, паркетна зала, мала та велика актові зали, спортивний майданчик, їдальня на 120 місць.

У НВК «Потенціал» для проведення уроків та позаурочних заходів використовується 6 мультимедійних комплексів, 14 проекторів з екранами, 19 плазм, 9 ноутбуків.

Контроль за реалізацією освітньої програми та навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до річного плану роботи НВК «Потенціал».

Навчальні плани

Додаток № 1

згідно наказу МОН України від 21.03.2018 р. № 268

 

 

Робочий навчальний план

 для 1-А класу НВК «Потенціал», що працюють  

за освітньою програмою Нової української школи (Шиян Р.Б.) 

на 2018-2019 н.р.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

Інваріантний складник

 1.  

Мовно-літературна

( українська мова)

Українська мова

7

 1.  

Іншомовна

Англійська мова

2

 1.  

Математика

Математика

3

 1.  

Природнича

Я досліджую світ

3

 1.  

Соціальна і здоров’язбережувальна

 1.  

Громадянська та історична

 1.  

Технологічна

Трудове навчання

1

 1.  

Інформатична

Інформатика

 

--

 1.  

Мистецька

Мистецтво

2

 1.  

Фізкультурна

Фізична культура

3

Усього

19

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

 

 

 

Додаток № 2

згідно наказу МОН України від 21.03.2018 р. № 268

та дозволу МОН України (лист № 1/9-344 від 25.05.2018  р.)

 

Робочий навчальний план

 для 1-Б, В класів НВК «Потенціал», що працюють  

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

на 2018-2019 н.р.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

 1.  

Мовно-літературна

( українська мова)

Українська мова

6

 1.  

Математика

Математика

3

 1.  

Мовно-літературна

(література)

Я пізнаю світ

8

 1.  

Математична

 1.  

Природнича

 1.  

Соціальна і здоров’язбережувальна

 1.  

Громадянська та історична

 1.  

Технологічна

 1.  

Фізкультурна

 1.  

Мистецька

 1.  

Іншомовна освіта

Англійська мова

2

 1.  

Інформатична

Інформатика

 

--

 1.  

Мистецька

Мистецтво

1

 1.  

Фізкультурна

Фізична культура

2

 1.  

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

 

 

 

Додаток № 3

до наказу МОН України від 02.11.2016 року №1319

 

Робочий навчальний план

 для 2-4 класів НВК «Потенціал», що навчаються

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

на 2018-2019 н.р.

 

№ з/п

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у

2-А, Б класах

Кількість годин на тиждень у 3-А,Б класах

Кількість годин на тиждень у 4-А класі

 1.  

Мова і література (мовний і літературний компоненти

Українська мова

3,5

3,5

3,5

 1.  

Читання

3,5

3,5

3,5

 1.  

Англійська мова

3

3

4

 1.  

Математика

Математика

4

4

4

 1.  

Еврика

1

1

1

 1.  

Природознавство,

Суспільствозна-

вство

Людина і  світ

2

3

2,5

 1.  

Навчаємося разом

2

2

1,5

 1.  

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

 1.  

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

 1.  

Технології

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

 1.  

Інформатика

1

1

1

 1.  

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

 1.  

Фізична культура

3

3

3

Гранично допустиме навантаження

22

23

23

Разом

22+3

23+3

23+3

 

                        Додаток 4

згідно додатку № 3,

наказу МОН №1319  від 02.11.2016

 

Робочий навчальний план

для 5-А класу

 НВК «Потенціал»,

який працює за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України»,

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і літератури

 

Українська мова

3,5

Українська література

2

Зарубіжна література

2

Англійська мова

5

Грецька мова

2

Математика

Математика

4

 

Суспільствознавство

Історія України

1

Навчаємося разом

2

Мистецтво

Мистецтво

1

Технології

Трудове навчання. Технічна творчість

1

Інформатика

1

Природознавство

Природознавство. Моя планета Земля.

2

Природознавство. Твої фізичні відкриття.

1

Здоров’я і  фізична культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична   культура

3

Разом

28+3

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

28

 

 

Додаток 5

      згідно таблиці 10

до Типової освітньої програми,

наказ МОН № 405 від  20.04.2018

 

Робочий навчальний план

для 5-9 класів

НВК «Потенціал»

на 2018-2019 навчальний рік


 

Навчальні предмети

5- Б,В кл.

6-А,Б,В кл.

7-А,Б,В кл.

8-А,Б кл.

9-А,Б кл.

1

Українська мова

3,5

3,5

2,5 + 0,5

2 + 1

2

2

Українська  література

2

2

2

2

2

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

4

Англійська  мова

3

2+0,5

2

2

2

5

Грецька мова

2

2

2

2

2

6

Математика

4+1

4+1

 

 

 

7

Алгебра

 

 

2+1

2 + 1

2 +1

8

Геометрія

 

 

2

2

2

9

Історія України

1

1

1

1,5+0,5

1,5

10

Всесвітня історія

 

1

1

1

1

11

Основи правознавства

 

 

 

 

1

12

Музичне мистецтво

1

1

1

 

 

 

 

13

Образотворче мистецтво

1

1

1

14

Мистецтво

 

 

 

1

1

15

Природознавство

2

 

 

 

 

16

Біологія

 

2

2

2

2

17

Географія

 

2

2

2

1,5

18

Фізика

 

 

2

2

3

19

Хімія

 

 

1,5 + 0,5

2

2

20

Трудове навчання

2

2

1

1

1

21

Інформатика

1

1

1

2

2

22

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

23

 Фізична культура

3

3

3

3

3

 

Разом: (без фіз-ри)

25,5 + 1

27,5 +1,5

29+ 2

29,5 +2,5

31+1

Варіативна складова

 

 

 

 

 

1

Економіка

1

1

1

1

1

2

Етика

0,5

1

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

31

32

33

33

Всього :

28+3

31+3

32 +3

33 + 3

33+3

 

                                                                                                                            Додаток 6

                                                                                                                      згідно таблиці 2

до Типової освітньої програми,

наказу МОН № 408 від  20.04.2018

 

Робочий навчальний план

 для 10-А (з різнопрофільними групами) класу

НВК «Потенціал»

                                                                                   на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин

Усім класом

В групах додатково

Всього

І група

ІІ група

1

Українська мова

2

2

 

4

2

Українська  література

2

 

 

2

3

Англійська мова

2

 

 

2

4

Зарубіжна література

1

 

 

1

5

Історія України

1,5

1,5

 

3

6

Всесвітня історія

1

 

 

1

7

Громадянська освіта

2

 

 

2

9

Алгебра

2

 

3

5

10

Геометрія

1+1

 

0,5

2,5

11

Біологія і екологія

 2

 

 

2

12

Фізика

3

 

 

3

13

Географія

1,5

 

 

1,5

14

Хімія

1,5

 

 

1,5

16

Технології

1,5

 

 

1,5

17

Інформатика

1,5

 

 

1,5

18

Фізична культура

3

 

 

3

19

Захист Вітчизни

1,5

 

 

1,5

Разом (без фіз. культури)

27 + 1

3,5

3,5

35

Гранично допустиме навантаження

 

 

 

33

Всього

38

 

 

38

Додаток 7

                                                                                                                      згідно таблиці 2

 до Типової освітньої програми,

наказ МОН № 408 від  20.04.2018

 

Робочий навчальний план

 для 10-Б (з різнопрофільними групами) класу

НВК «Потенціал»   на 2018-2019 навчальний рік

 

Навчальні предмети

Кількість годин

Усім класом

В групах додатково

Всього

І група

ІІ група

1

Українська мова

2 +0,5

 

 

2+0,5

2

Українська  література

2 +0,5

 

 

2 +0,5

3

Англійська мова

2

 

 

2

4

Зарубіжна література

1

 

 

1

5

Історія України

1,5

 

 

1,5

6

Всесвітня історія

1

 

 

1

7

Громадянська освіта

2

 

 

2

9

Алгебра

2

 

3

5

10

Геометрія

1+1

 

0,5

2,5

11

Біологія і екологія

 2

 

 

2

12

Фізика

3

 

 

3

13

Географія

1,5

 

 

1,5

14

Хімія

1,5

2,5

 

4

16

Технології

1,5

 

 

1,5

17

Інформатика

1,5

 

 

1,5

18

Фізична культура

3

 

 

3

19

Захист Вітчизни

1,5

 

 

1,5

Разом (без фіз. культури)

27 + 1

2,5

3,5

35

Гранично допустиме навантаження

 

 

 

33

Всього

38

 

 

38

 

Додаток 8

      згідно таблиці 23

до Типової освітньої програми,

наказ МОН № 40 6 від  20.04.2018

 

Робочий навчальний план

 для 11-А (з різнопрофільними групами) класу

НВК «Потенціал»

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин

Усім класом

В групах додатково

Всього

І група

ІІ група

1

Українська мова

1+1

2

 

4

2

Українська  література

2

 

 

2

3

Англійська мова

3

 

 

3

4

Зарубіжна література

1+0.5

 

 

1,5

5

Історія України

1,5

2,5

 

4

6

Всесвітня історія

1

 

 

1

7

Громадянська освіта:

 

 

 

 

 

економіка

1

 

 

1

 

людина і світ

0,5

 

 

0,5

8

Художня культура

0,5

 

 

0,5

9

Алгебра

2

 

3

5

10

Геометрія

1+1

 

2

4

11

Біологія

1,5

 

 

1,5

12

Фізика

2

 

 

2

13

Географія

1,5

 

 

1,5

14

Хімія

1

 

 

1

15

Екологія

0,5

 

 

0,5

16

Технології

1

 

 

1

17

Інформатика

1

 

 

1

18

Фізична культура

2

 

 

2

19

Захист Вітчизни

1

 

 

1

Разом (без фіз. культури)

24+2,5

4,5

5

36

Гранично допустиме навантаження

 

 

 

33

Всього

38

 

 

38

 

      Директор НВК “Потенціал”                                                          А.П. Малішевська